Правила

РЕГИСТРАЦИЯ
 
“Рекорд на Хайдушката пътека”
Карандила, Сливен, 2024

 

 

Правила за участие

            Моля, запознайте се внимателно с правилата за участие в проявата “Рекорд на Хайдушката пътека“. Нарушаването им може да доведе до добавяне на наказателно време към Вашият резултат или до незабавна дисквалификация.

I. ОКОЛНА СРЕДА

 1. Състезателите са длъжни да се движат само по обозначеното трасе като през цялото време се намират върху пътеката.
 2. Забранено е изхвърлянето на всякакъв вид отпадъци по трасето и около него.

II. ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ОТНОШЕНИЯ С НЕСЪСТЕЗАТЕЛИ

 1. Всички състезатели са задължени да следват стриктно указанията, дадени от съдиите и останалия организационен персонал.
 2. Всички състезатели са длъжни да окажат помощ на всеки човек – друг състезател, съдия, както и зрители и туристи в случай на нужда, независимо от евентуалното забавяне, което може да бъде причинено от това.
 3. Ако попаднете в опасна ситуация заедно с други хора, моля погрижете се първо за собствената си безопасност преди да окажете помощ на околните.
 4. Трасето на състезанието e официална туристическа пътека в Природен парк „Сините камъни“. Тя няма да бъде затворено за хора, които не участват в състезанието! Уверете се, че ги задминавате/се разминавате по безопасен за всички начин, дори това да означава да намалите темпото си или дори да спрете в случай на нужда!

III. МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ И ОТКАЗВАНЕ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО

 1. Организаторите ще осигурят медицински екипи по трасето на състезанието. Въпреки това, всички състезатели трябва да са наясно с рисковете и опасностите, свързани с участието в подобно мероприятие и декларират, че участват в състезанието на своя отговорност!
 2. Предвид спецификата на трасето всички участници трябва да са наясно, че е възможно да измине много време преди медицински или спасителен екип да може да достигне до тях в случай на нужда.
 3. По тяхна преценка медицинските лица или екипа на органиаторите могат да прекратят участието на всеки състезател, чието физическо и психическо състояние не би позволило по-нататъшно участие в състезанието. Това им решение е окончателно и участникът трябва да им предаде своя състезателен номер.
 4. В случай на инцидент и не можете да достигнете до финала самостоятелно, свържете се с организаторите на телефонния номер, отпечатан на състезателния Ви номер. В случай, че това е невъзможно, обадете се на Единния европейски номер за спешни повиквания (112), който също ще бъде отпечатан на състезателния номер.

IV. ЕКИПИРОВКА

IV.I ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЕКИПИРОВКА

Организаторите на състезанието си запазват правото да инспектират наличието на всички елементи от задължителната екипировка по време на състезанието. Липсата на някой от тях ще доведе до дисквалификация на участника!

 1. Състезателен номер, който да видимо закрепен на екипировката
 2. Мобилен телефон, чиято батерия да покрие времетраенето на състезанието.

V. ОТМЯНА НА СЪСТЕЗАНИЕТО

 1. Организаторите си запазват правото да отменят или прекратят изцяло или частично състезанието във всеки един момент, когато това се налага от съображения за сигурност, в случаи пряко застрашаващи живота и здравето на участници или доброволци.
 2. Организаторите си запазват правото да прекратят участието на един или повече състезатели ако преценят, че здравето или живота му са застрашени.

VI. ЗАБРАНЕНИ ДЕЙСТВИЯ

 1. Движение на състезателите извън трасето.
 2. Получаване на помощ от несъстезатели извън определените за целта места.
 3. Неспазване на указания на съдиите и длъжностните лица.
 4. Липса на която и да е част от задължителната екипировка.
 5. Не оказване на помощ на човек, изпаднал в беда по трасето.
 6. Използване на вещества и практики, включени в забранителния списък на WADA.

VII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ

 1. До участие в състезанието се допускат само участници, навършили 18 години в деня на старта, които подписват декларация за съгласие с условията за провеждане на състезанието и освобождаване от отговорност на организаторите. Лицата под 18 годишна възраст се допускат до състезанието само при подписана на място декларация за освобождаване от отговорност на органиаторите от родител или настойник на същото лице.
 2. Състезателите трябва да бъдат подробно запознати с усилията, необходими за участие в планински бягания и да бъдат адекватно физически и психически подготвени.
 3. Състезателите трябва да могат да се справят сами, без външна помощ, с всички рискове, които крие участието в състезание по планинско бягане: умора, физически неразположения и наранявания, лоши климатични условия (дъжд, сняг, силен вятър, мъгла, кал, студ, горещини), ориентиране.

VIII. ПРОГРАМА, КОНТРОЛНИ ВРЕМЕНА

Програма:

06.05.2024г.

7:00 – 8:30 . Получаване на стартовите номера от Информационен център на парк „Сините камъни“ в началото на Хайдушката пътека (носете документ за самоличност, а за лицата под 18 год. е задължително присъствието на родител);

7:00 до 07:45 Предаване на дрехи за преобличане на финала в Информационен център на парк „Сините камъни“ в началото на Хайдушката пътека (за участниците, които желаят).

8:30 Затваряне на регистрацията на участниците;

8:30–8:45 Подреждане на участниците в стартовата зона; Инструктаж;

8:45 Старт от начало на Хайдушката пътека – едновременен за всички участници.

Контролно време: 1 час

 

IX. ДОПЪЛИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Регистрация за участие: Осъществява се в две стъпки – 1. Попълва се формата за регистрация на сайта https://record.oldelm.eu/ 2. Извършва се плащане.

Организаторът си запазва правото да променя Правилата преди началото на Състезанието.

X. ТАКСА УЧАСТИЕ

10 лв.